Takaisin

Hankkeesta

Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa (VekuVaku) nostetaan esiin Oulujoen vesistön ja Luulajajoen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Rajat ylittävän yhteistyön ansiosta pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö täsmentyy, tulee tunnetuksi ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen identiteettiä.  Hankkeella on kolme osatavoitetta.

Tavoite 1  

Tieto pohjoisten jokien vesivoimarakentamisen kulttuuriperinnön arvosta täsmentyy. Tätä varten hankkeessa selvitetään Oulujoen vesistön ja Luulajajoen voimalaitosten ja niiden asuinalueiden arkkitehtuurin historialliset ja nykyiset arvot. Hankkeessa suunnitellaan yhteinen voimalaitosten ja asuinalueiden inventointimalli, testataan sitä käytännön inventointityössä sekä laaditaan luonnos toimintamalliksi valtakunnallisesti arvokkaiden voimalaitosalueiden päivittäisten suojelukysymysten sujuvaan ratkaisemiseen. Inventoinnin tulokset, toimintamalliluonnos sekä rakennusten hoito- ja korjaussuositukset julkaistaan hankkeen kotisivuilla.    

Tavoite 2  

Vesivoiman kulttuuriperintö voi tukea ja luoda uutta yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä tiedon, tapaamisten ja yhteistyön kautta. Hankkeessa järjestetään kyläiltoja ja tehdään oppilaitosyhteistyötä. Kyläilloissa kerrotaan rajanylittävästä kokonaisuudesta, historiasta ja voimalaitosympäristöjen tunnistetuista arvoista sekä kysytään asukkaiden ja yrittäjien arkipäivästä. Yhteistyö jokivarsien lukioiden ja muiden oppilaitosten kanssa ja näiden välisen rajat ylittävän yhteistyön tukeminen ovat tärkeä osa hanketta.    

Kylä- ja kouluyhteistyössä tuotettu tieto ja tarinat tallennetaan hankkeen kotisivuille. Kumpaakin vesistöä varten tehdään matkailukonseptit, joita testataan hankkeen aikana ja jotka julkaistaan hankkeen kotisivulla. Hankkeeseen kuuluu myös kesällä 2021 toteutettava rajat ylittävä yhteistyötapahtuma. 

Tavoite 3  

Kulttuuriperintö näkyy ja sitä koskeva tieto on saavutettavaa.  Tavoitteena on pohjoisten jokien modernin kulttuuriperinnön hyvä näkyvyys eri medioissa ja sitä koskevan tiedon leviäminen laajalle. Tätä varten hankkeessa kerätään tietoa yhteiselle nettisivustolle ja jaetaan neljällä kielellä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, englanti), hyödynnetään sosiaalista mediaa sekä tuotetaan yhteistä aineistoa museoiden ja matkailutoimijoiden käyttöön. 

Hanke toteutetaan pohjoispohjalaisten ja norrbottenilaisten toimijoiden yhteistyönä vuosina 2019-21. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hankkeen päätoteuttaja ja Region Norrbotten toinen toteuttaja. Yhteistyötahoja ovat muun muassa Kainuun liitto, Arkkitehtuurimuseo, Oulun yliopisto, Norrbottenin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan museot, alueen energiayhtiöt (Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy, UPM-Kymmene Oyj, Vattenfall), Kainuun Nuotta ry, Metsähallitus, Rokua UNESCO Global Geopark, VisitFinland, kylä- ja kotiseutuyhdistykset sekä vesistöjen kunnat, niiden lukiot ja oppilaitokset. Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio on 994 677 euroa.