Gå tillbaka

Om projektet

Projektet belyser vattenkraftverken längs med Ule‐ och Lule älvar och dess samhällen, som ett kulturarv och mångsidig resurs. Projektet utgår från en gemensam utmaning; det finns en låg kunskap om kraftverksarkitekturen och vattenkraftsamhällenas kulturvärden hos gemene man. Det finns potential att nyttja kulturarvet som identitetsskapande kulturresurs i betydligt större omfattning än vad som görs idag.

Huvudsyftet med det treåriga projektet är att dagens och framtidens invånare och aktörer identifierar och nyttjar värden som idag är odefinierade. Genom detta levandegörs kraftverkens kulturarv och förutsättningarna för ett bevarande förbättras. Syftet uppnås via tre delmål som beskrivs nedan.

Genom det gränsöverskridande samarbetet görs norra älvdalarnas vattenkrafts kulturarv känt och det lokala samhällets identitet stärks. Att placera kulturarvet i en större kontext stöder vidare bevarandet och nyttjandet av kulturarvet. För att nyttja kulturarvet som näringslivsresurs fordras lokal förankring och ett långsiktigt bevarande, vilket är en effekt av projektets genomförande.

Delmål 1
Kunskapen om älvarnas kraftverk och dess bebyggelses kulturhistoriska värden har fördjupats och bevarats. Uppnås genom kartläggning av historiska och nutida värden i Ule‐ och Lule älvs kraftverksarkitektur och dess kringliggande bebyggelse. I projektet skapas ett gemensamt koncept för inventering och uppmätning av kraftverk, samhällsstruktur och bostadsområden. I projektet produceras övergripande vård‐ och underhållsinstruktioner för att underlätta hantering av vardagliga såväl som större skyddsfrågor för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Inventeringar och rekommendationer för vård och underhåll publiceras på projektets hemsida. Materialet ska vara tillgängligt för fastighetsägare, invånare, föreningar, museer, turismföretagare, energibolag och myndigheter.

Delmål 2
Älvarnas kulturarv är levande och stärker lokal och regional gemenskap. Näringslivet utvecklas. Vattenkraftens kulturarv stödjer och skapar en ny gemenskap och sammanhållning genom information, samarbeten och möten. Detta uppnås genom workshops med byaföreningar och skolor, som anpassas för respektive kraftverksplats, men med grund i en gemensam modell. På byakvällar berättas det om den gränsöverskridande helheten, om historia och de identifierade värdena av kraftverksmiljöer. Frågan om invånarnas och företagarnas vardag lyfts, kartbaserade undersökningar inleds och lokala berättelser samlas in. Lokala föreningar bjuds in och uppmuntras till gränsöverskridande samarbeten.

Information om vård och underhåll av anläggningarna och bebyggelsen sprids. En diskussion om förändringar och anpassningar för framtida bevarande hålls. Att samarbeta med gymnasieskolor längs älvdalarna, och stödja gränsöverskridande samarbete mellan skolorna, är en viktig del av projektet. Skolorna fungerar som berättare och producenter av vattenkraftens kulturarv, och kan med samarbetet även bidra till att skapa en kulturell kontext i lokalsamhällena. Informationen och berättelserna som produceras genom bya‐ och skolsamarbetena förmedlas via projektets hemsida. För bägge älvdalarna skapas turismskoncept som testas på gränsöverskridande bya‐ och skolresor.

Koncepten publiceras på projektets hemsida. Projektet innehåller också ett gränsöverskridande samarbetsmöte sommaren 2021.

Delmål 3
Kulturarvet är väl synligt och kunskapen om det är tillgängligt.
Det tredje delmålet är att öka synligheten av de nordliga älvarnas moderna kulturarv i olika medier samt att tillgängliggöra relevant information. För att uppnå detta samlas inom projektet information in, som förmedlas via den gemensamma webbplatsen, där den översätts till fyra olika språk (finska, svenska, nordsamiska och engelska). Det förmedlas även genom mobila applikationer och sociala medier. Ett kunskapsunderlag för museer och andra kultur‐ och turismaktörer produceras.

Administration och organisation
Norra Österbottens förbund är huvudsaklig projektledare. Region Norrbotten agerar projektledare för svensk part. Kostnadsberäkningen för det treåriga projektet är 994 677 € varav 645 151 € kommer från Interreg Nord.